Pristatymas į visus LP Express paštomatus tik 1.59 Eur ! O perkant už 50 Eur ir daugiau pristatymas NEMOKAMAS !

Parduotuvės taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

1.1.  Šis dokumentas yra pirkimo - pardavimo sutartis, kuri yra sudaroma tarp UAB EKO PLANET, juridinio asmens kodas 306158266, buveinės adresas Birželio 23-iosios 10A-17, Vilnius, (toliau – Pardavėjas) ir Jūsų (toliau – Pirkėjas) dėl prekių (toliau - prekės), nurodytų elektroninės prekybos interneto svetainėje www.EkoPlanet.lt (toliau – Parduotuvė), įsigijimo.

1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Taisyklių pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo dienos. Jeigu Pirkėjas įsigyja prekių po naujų Taisyklių paskelbimo, tai reiškia jo sutikimą su naujomis Taisyklėmis.

1.3. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius, remiantis šiomis taisyklėmis ir Lietuvos Respublikos įstatymais. 

2. Asmens duomenų apsauga

2.1. Pardavėjas įsipareigoja laikytis konfidencialumo ir neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, tiesiogiai nesusijusiems su Pardavėjo teikiamomis paslaugomis, išskyrus Lietuvos Respublikos nustatytus atvejus.

2.2. Pirkėjo nurodyti asmens duomenys gali būti naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais, tais atvėjais kai Pirkėjas sutinka gauti naujienlaiškius, pažymėjęs punktą “Sutinku gauti Eko Planet naujienas”.

3. Pirkėjo teisės

3.1. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties arba grąžinti nekokybiškas prekes pagal 9 punkte nurodytas sąlygas. 

3.2. Pirkėjas turi teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys, ar bet kada atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis, paspausdamas atsisakymo nuorodą atsiųstame el. laiške arba pranešdamas apie tai el. paštu info@ekopirk.lt.

4. Pirkėjo įsipareigojimai

4.1. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4.2. Pirkėjas įsipareigoja registracijos formoje pateikti teisingus duomenis. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.

4.3. Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei Parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie internetinės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

5. Pardavėjo teisės

5.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti Pardavėjo darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjogalimybę naudotis Pardavėjo paslaugomis bei išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

5.2. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Taisyklių 6.5.1, 6.5.3, 6.5.4, punktuose numatytus apmokėjimo būdus, nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas.

6. Prekių kainos, įsigyjimo ir apmokėjimo tvarka

6.1 Prekių kainos nurodytos eurais su PVM.

6.2. Prekes įsigyti galima tik Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje www.EkoPlanet.lt

6.3. Telefonu, elektroniniu paštu ar atvykus į UAB EKO PLANET sandėlį, adresu Švitrigailos 40B, Vilnius, užsakymai nėra priimami ir Pirkimo-pardavimo sandoriai šiais būdais nėra sudaromi.

6.5. Pirkėjas apmoka už prekes vienu iš šių būdų:

6.5.1. Internetine bankininkyste.

6.5.2. Banko pavedimu – tai išankstinis apmokėjimas, kai Pirkėjas, atsispausdinęs užsakymą, perveda pinigus į Pardavėjo banko sąskaitą. Mokėdamas šiuo būdu Pirkėjas įsipareigoja sumokėti nedelsiant. Prekių siuntinys pradedamas formuoti tik gavus apmokėjimą už prekes. Nuo apmokėjimo pradedamas skaičiuoti ir prekių pristatymo terminas.

7. Prekių pristatymas

7.1. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 3 (tris) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

7.2. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas. Pardavėjas nėra atsakingas už prekių pristatymo vėlavimą dėl siuntinius pristatančių trečiųjų asmenų kaltės. 

7.3. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

7.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui per 1-5 darbo dienas. Šie terminai netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo klausimus.

7.5. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

7.6. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę. Pirkėjui pasirašius sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės. Pastebėjęs, kad pristatytos siuntos pakuotė pažeista, Pirkėjas privalo tai pažymėti sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų, kurių Pirkėjas nepažymėjo aukščiau nustatyta tvarka.

8. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas

8.1. Kiekvienos Parduotuvės parduodamos prekės savybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

8.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad Parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

8.3. Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims suteikia tam tikrą laiką galiojančią daiktų kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomi tokių prekių aprašymuose.

8.4. Tais atvejais, kai remiantis teisės aktais konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, Pardavėjas įsipareigoja tokias prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.

9. Sutarties atsisakymas. Prekių grąžinimas ir keitimas

9.1 Pirkimo - pardavimo sutarties nutraukimas

9.1. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su Pardavėju, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo Prekės pristatymo dienos, išskyrus 9.2. punkte numatytas išimtis. 

9.2 Pirkėjui atsisakant prekių pirkimo - pardavimo sutarties, jo gražinamos prekės privalo būti nenaudotos, nesugadintos, nepraradusios prekinės išvaizdos (nenuimtos ir nepažeistos etiketės), vartojamųjų savybių, originalioje pakuotėje.

9.3. Remiantis Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso nuostatomis nekeičiamos ir negrąžinamos šios kokybiškos prekės:

9.3.1. pagal specialius vartotojo nurodymus pagamintos prekės, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į vartotojo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, arba dėl prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos vartotojo asmeninėms reikmėms;

9.3.2. greitai gendančios prekės ar prekės, kurių galiojimo laikas yra trumpas;

9.3.3. supakuotos prekės, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių;

9.3.4. supakuoti  vaizdo ar garso įrašai arba supakuota  programinė įranga, kuri buvo išpakuota po pristatymo;

9.4. Pirkėjui atsisakius pirkimo - pardavimo sutarties ir grąžinus prekes Pardavėjui, Pardavėjas  ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo prekių gavimo, Pirkėjui grąžina visą sumą už grąžintas prekes, įskaitant ir Pirkėjo apmokėtas prekės pristatymo išlaidas. Pardavėjas, grąžindamas Pirkėjo sumokėtą sumą, naudoja tokį patį mokėjimo būdą, kokį naudojo Pirkėjas mokėdamas Pardavėjui, nebent Pirkėjas aiškiai sutiko dėl kitokio būdo ir jeigu Pirkėjas nepatiria jokių kitų papildomų išlaidų.

9.5. Pirkėjui atsisakius pirkimo - pardavimo sutarties, pirkėjas pats apmoka grąžinamos prekės parsiuntimo mokesčius pasirinkdamas jam patogiausią grąžinimo būdą, jeigu su Pardavėju nėra susitariama kitaip. 

9.5. Netinkamos kokybės prekių grąžinimas

9.5.1. Jeigu pirkėjui buvo parduota netinkamos kokybės maisto prekė, kol nesibaigė prekės tinkamumo naudoti terminas, pirkėjas savo pasirinkimu turi teisę:

9.5.2.  reikalauti, kad prekė būtų pakeista į tokią pat tinkamos kokybės prekę.

9.5.3.   atitinkamai sumažinti kainą.

9.5.4.   grąžinti prekę pardavėjui ir reikalauti grąžinti už prekę sumokėtus pinigus.

9.5.5. Netinkamos kokybės prekės į tinkamos kokybės prekes keičiamos ir prekės grąžinamos Civilinio kodekso 6.363 ir 6.364 straipsniuose nustatytais atvejais ir sąlygomis.

9.5.6. Civilinio kodekso 6.363 ir 6.364 straipsniuose nustatytomis teisėmis vartotojas gali pasinaudoti ir tuo atveju, kai jam parduota prekė, kurios tinkamumo naudoti terminas prekės pirkimo–pardavimo momentu pasibaigęs.

9.5.7. Pirkėjui grąžinus nekokybišką prekę Pardavėjui, Pardavėjas  ne vėliau kaip per keturiolika dienų, Pirkėjui grąžina visą sumą už grąžintiną prekę, įskaitant ir Pirkėjo apmokėtas prekės pristatymo ir parsiuntimo Pardavėjui išlaidas. Pardavėjas, grąžindamas Pirkėjo sumokėtą sumą, naudoja tokį patį mokėjimo būdą, kokį naudojo Pirkėjas mokėdamas Pardavėjui, nebent Pirkėjas aiškiai sutiko dėl kitokio būdo ir jeigu Pirkėjas nepatiria jokių kitų papildomų išlaidų.

9.6. Jei Pirkėjas įsigijo prekių, kurių Pardavėjas nebeturi ar pritrūko kiekio, Pardavėjas už šias nepristatytas prekes Pirkėjui grąžina permoką į sąskaitą iš kurios buvo darytas Pirkėjo mokėjimas. 

10. Baigiamosios nuostatos

10.1 Draudžiama kopijuoti ir skelbti Parduotuvėje pateiktą informaciją be raštiško Pardavėjo sutikimo.

10.2 Parduotuvėje yra nuorodų į kitus internetinius šaltinius, Pardavėjas nėra atsakingas už juose esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

10.3 Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

10.4 Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

10.5 Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, prašymą/ skundą dėl mūsų interneto parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos galite pateikti Valstybinei Vartotojų Teisių Apsaugos Tarnybai (Vilniaus g. 25 , 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, faks. (8 5) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt - ar ižpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/    

Privatumo politika

Bendroji informacija

UAB EKO PLANET (toliau - Duomenų tvarkytojas) šiomis privatumo taisyklėmis (toliau – PT) nustato  asmens duomenų tvarkymo sąlygas naudojantis Duomenų valdytojo valdomomis interneto svetainėmis. PT nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą jums norint pasiekti mūsų teikiamą turinį ir /ar paslaugą, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę, televizorių ar kt.) naudojate.

Duomenų valdytojo rekvizitai:
UAB EKO PLANET
Birželio 23-iosios g. 10A-17, LT-03205 Vilnius
Įm. kodas: 306158266
A/S: LT027044090103811449
Bankas: AB SEB bankas

Siekiant užtikrinti 2016 m. balandžio 27 d. Europos parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Elektroninių ryšių įstatymo, kitų įstatymų bei teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugos tvarkymą ir apsaugą, laikymąsi ir įgyvendinimą, patvirtiname, kad UAB EKO PLANET teikdama savo paslaugas, vadovaujasi visais aukščiau išvardintais teisės aktais.

Asmenys, kurie yra jaunesni negu 16 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per mūsų svetainę (-es) ir socialinių tinklų paskyras. Jei esate asmuo, kuris yra jaunesnis negu 16 metų, prieš pateikdami asmeninę informaciją) turite gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą ir jį pateikti mums.

Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente Nr. 2016/679 (ES).

1. Kokią informaciją apie jus renkame?

1.1 Tiesiogiai kliento pateikta informacija. www.ekopirk.lt parduotuvėje pirkti prekes leidžiama tik registruotiems asmenims. Registracijos metu prašoma pateikti vardą, pavardę, telefono numerį, adresą. Ši informacija reikalinga įvykdyti kliento užsakymą.

1.2 Informaciją, kaip naudojate www.ekopirk.lt internetinę parduotuvę:

 • Įrenginio informaciją, t.y., IP adresas, operacinės sistemos versija ir įrenginio, kurį naudojate turiniui/prekėms pasiekti, parametrai.
 • Prisijungimo informaciją, t. y. jūsų sesijos naudojimo laikas ir trukmė, užklausų terminai, kuriuos įvedate mūsų svetainėse, ir bet kokia informacija, saugoma slapukuose, kuriuos nustatėme jūsų įrenginyje (slapukų politika pateikiama žemiau).
 • Vietos informaciją, t. y. įrenginio GPS signalas arba informacija apie artimiausius „WiFi“ prieigos taškus bei mobiliojo ryšio bokštus, kuri gali būti perduota mums jums naudojantis mūsų svetainių turiniu.

1.3 Kita mūsų renkama informacija. Mes taip pat galime rinkti informaciją apie jus, jūsų įrenginį ar jūsų naudojimąsi mūsų svetainių turiniu su jūsų sutikimu. Jūs galite rinktis nepateikti mums tam tikros informacijos (pvz., informacijos, prašomos pateikti registruojantis www.ekopirk.lt internetinėje parduotuvėje), tačiau tokiu atveju gali būti neleidžiama naudotis mūsų siūloma internetinio pirkimo paslauga.

2. Kokiais tikslais renkame informacija apie jus?

 • Užregistruoti jus tam, kad galėtumėte naudotis mūsų teikiama internetinio pirkimo paslauga.
 • Pirkimo krepšelio apmokėjimui per pasirinktą išorinį bankinių paslaugų teikėją.
 • Siųsti turinį (pvz. naujienlaiškius) aktualiomis temomis.*
 • Rinkodaros tikslu*, pvz., pateikti individualiai pritaikytus reklaminius skelbimus ir rėmėjų turinį ir siųsti pranešimus apie akcijas, įvertinti ir analizuoti savo rinką, klientus, produktus ir paslaugas (įskaitant ir jūsų nuomonės apie produktus ir paslaugas rinkimą bei klientų apklausų organizavimą).
 • Sužinoti, kaip klientai naudoja mūsų teikiamas internetines paslaugas, kad galėtume jas pagerinti ir kurti naują turinį, produktus bei paslaugas.
 • Organizuoti nemokamas loterijas, konkursus, žaidimus ar akcijas, kaip leidžia įstatymai.*
 • Kitais būdais su jūsų sutikimu.*

*Informuojame, kad jūs turite teisę nesutikti ar bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti jūsų duomenis aukščiau nurodytais, žvaigždute pažymėtais, tikslais.

3. Kam atskleidžiame apie jus surinktą informaciją?

 • Įmonėms, kurios teikia paslaugas mūsų prašymu, pavyzdžiui kurjerių tarnyboms ar kitoms įmonėms, pristatančioms siuntinius, bankams/įmonėms, kurios padeda vykdyti atsiskaitymo operacijas. Šių įmonių galimybė naudoti jūsų informaciją yra ribota; jos negali šios informacijos naudoti kitais nei paslaugų teikimo mums tikslais.
 • Įmonėms, kurios padeda organizuoti konkursus/žaidimus/akcijas, tokioms kaip reklamos agentūros, rinkodaros agentūros. Šių įmonių galimybė naudoti jūsų informaciją yra ribota; jos negali šios informacijos naudoti kitais nei paslaugų teikimo mums tikslais.
 • Kitoms šalims, kai to reikalaujama pagal įstatymus arba tai yra būtina siekiant apsaugoti mūsų teikiamas informacinės visuomenės paslaugas.

Atvejai, kai galime atskleisti jūsų informaciją kitoms šalims:

 • norėdami nepažeisti įstatymų arba reaguodami į privalomą teismo proceso reikalavimą (pvz., gavę teisėtą nutarimą ar nutartį daryti kratą arba kitą teismo sprendimą);
 • norėdami patvirtinti savo veiksmų teisėtumą;
 • norėdami apsaugoti Duomenų valdytoją arba UAB EKO PLANET įmonės teises, turtą ar užtikrinti jų saugumą;
 • galime atskleisti jūsų informaciją susijusiai trečiajai šaliai bendrovių susijungimo, perdavimo ar bankroto atveju;
 • kitais atvejais su jūsų sutikimu arba teisėtu jūsų prašymu.

4. Ką darome, kad apsaugotume jūsų informaciją?

Įdiegėme protingas bei atitinkamas fizines ir technines priemones, kad apsaugotume informaciją, kurią renkame turinio/paslaugų teikimo tikslais. Tačiau prašome nepamiršti, kad kad, nors ir imamės tinkamų veiksmų jūsų informacijai apsaugoti, nė viena svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs.

Jūsų duomenis saugosime 3 metus po paskutinio jūsų naudojimosi mūsų paslaugomis ar turiniu dienos. Pasibaigus šiam terminui, duomenys bus ištrinami taip, kad jų negalima būtų atgaminti.

5. Kokias teises turite Jūs?

 • Žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti).
 • Susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti).
 • Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti).
 • Savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“).
 • Turi teisę reikalauti, kad asmens Duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti).
 • Turi teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti).
 • Duomenų valdytojas gali nesudaryti duomenų subjektams sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, kai įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.
 • Trečiųjų šalių svetainės, paslaugos ir produktai mūsų svetainėse. Duomenų valdytojo interneto svetainėje(-ėse) ar socialinių tinklų paskyrose gali būti trečiųjų šalių reklaminių skydelių, nuorodų į jų svetaines ir paslaugas, kurių Duomenų valdytojas nekontroliuoja. Duomenų valdytojas neatsako už informacijos, kurią surinko trečiosios šalys, saugą ir privatumą. Turite būti atsargūs ir perskaityti privatumo nuostatas, taikomas trečiųjų šalių svetainėms ir paslaugoms, kuriomis naudojatės.
 • Sužinoti, kaip klientai naudoja mūsų teikiamas internetines paslaugas, kad galėtume jas pagerinti ir kurti naują turinį, produktus bei paslaugas.
 • Organizuoti nemokamas loterijas, konkursus, žaidimus ar akcijas, kaip leidžia įstatymai.*
 • Kitais tikslais su jūsų sutikimu.*

*Informuojame, kad jūs turite teisę nesutikti ar bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti jūsų duomenis aukščiau nurodytais, žvaigždute pažymėtais, tikslais.

Kontaktai:
Jei turite klausimų dėl Privatumo politikos kreipkitės šiais kontaktais:
el. pašto adresu: info@ekoplanet.lt
Telefonu: +37061475577

Baigiamosios nuostatos:

Atnaujinę Parduotuvės taisykles, informuosime jus apie, mūsų nuomone, esminius pakeitimus paskelbdami pranešimą konkrečioje svetainėje(-ėse) ar socialinių tinklų paskyrose. Jei prisijungsite ar naudositės mūsų teikiamu turiniu ir/ar paslaugomis po tokio pranešimo paskelbimo, laikysime, kad jūs sutinkate su naujais reikalavimais, nurodytais atnaujinime. Naujausia Parduotuvių taisyklių versija visada pateikiama www.EkoPlanet.lt.